VYBERTE SI BYT 4. POSCHODIA

kliknutím na konkrétny byt

Byty – 4.poschodie
Byt R.4 Byt V.4 Byt Q.4 Byt Z.4 Byt Z.4 Byt P.4 Byt O.4

Byt R.4

Byt bol predaný

Legenda:

Voľný

Rezervovaný

Predaný

Byt V.4

Byt bol predaný

Legenda:

Voľný

Rezervovaný

Predaný

Byt Q.4

Byt bol predaný

Legenda:

Voľný

Rezervovaný

Predaný

Byt Z.4

Byt je momentálne rezervovaný

Legenda:

Voľný

Rezervovaný

Predaný

Byt Z.4

Byt bol predaný

Legenda:

Voľný

Rezervovaný

Predaný

Byt P.4

Byt bol predaný

Legenda:

Voľný

Rezervovaný

Predaný

Byt O.4

Byt bol predaný

Legenda:

Voľný

Rezervovaný

Predaný